BIP Herb
Inspektorat Weterynaryjny w Obornikach SC
Szybki kontakt

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Obornikach w sprawie WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Obornikach informuje o wystąpieniu ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w stadach drobiu oraz u ptactwa dzikiego stwierdzanych w Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii.
W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją istnieje realne zagrożenie wystąpienia tej choroby na terytorium Rzeczpospolitej Polski.
Kraj na terytorium którego wystąpi wysoce zjadliwa grypa ptaków narażony jest na duże straty ekonomiczne związane z kosztami likwidacji ognisk, odszkodowań, a także wstrzymaniem obrotu i eksportu drobiu, jaj, mięsa drobiowego i przetworów z mięsa drobiowego.
Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) jest zakaźną i zaraźliwą chorobą wirusową występującą u ptaków (dotyczy zarówno drobiu, ptactwa ozdobnego jak i ptactwa dzikiego). Powoduje zachorowania ptaków w każdym wieku, a śmiertelność może osiągać 100%. Dużą wrażliwość wykazują kury i indyki. Potencjalne źródło zakażenia stanowią ptaki wolnożyjące, które mogą być bezobjawowymi nosicielami tej choroby.

Objawy kliniczne są mało charakterystyczne i zróżnicowane w zależności od zjadliwości wirusa, gatunku i wieku ptaków, warunków środowiskowych. Najczęstsze objawy u drobiu to:
Padnięcia mogą być nagłe, bez widocznych objawów, a śmiertelność może sięgać 100%. Przy czym podkreśla się, że nowy wariant wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków tj. H5N8 charakteryzuje się wysokim stopniem zaraźliwości oraz rozwija się wśród niespecyficznych objawów np. apatia, zmniejszone pobieranie paszy i wody, spadek produkcji czy też umiarkowana śmiertelność.

Zapobieganie wystąpieniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia choroby należy przestrzegać zasad bioasekuracji tj. zaleca się aby:
 • drób przebywający w gospodarstwie zabezpieczyć przed kontaktem z ptactwem wolnożyjącym,
 • pasze oraz ściółkę zabezpieczyć przed dostępem dzikich ptaków,
 • stosować odzież przeznaczoną tylko do obsługi drobiu w danym obiekcie/pomieszczeniu,
 • woda stosowana do pojenia oraz mycia sprzętów i pomieszczeń z którymi drób utrzymywany w gospodarstwie może mieć kontakt nie pochodziła z niezabezpieczonych źródeł – w szczególności ze stawów, jezior, rzek,
 • przed wejściami/wyjściami oraz we wjazdach/wyjazdach z gospodarstwa stosować maty dezynfekcyjne,
 • po każdym kontakcie z drobiem myć ręce,
 • stosować zasadę cały kurnik pełny/cały kurnik pusty,
 • przed wprowadzeniem nowego stada przeprowadzać zabiegi mycia i odkażania kurników,
 • sprzęty używane do obsługi zwierząt odkażać na bieżąco,
 • sprawdzać wszystkie środki transportu (zwierząt, pasz, produktów pochodzenia i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego) przed ich wjazdem na teren fermy czy w dokumentacji mycia i odkażania pojazdu są wpisy potwierdzające przeprowadzenie dezynfekcji pojazdu oraz dokonywać wizualnej oceny skuteczności wykonania udokumentowanych zabiegów mycia i dezynfekcji.
Wysoce zjadliwa grypa ptaków jest chorobą podlegająca obowiązkowi zwalczania (zwalczanie z urzędu) i zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity Dz. U. 2008r. Nr 213, poz. 1342 ze zm.), w przypadku wystąpienia podejrzenia choroby zakaźnej zwierząt […] posiadacz zwierzęcia jest obowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej, albo wójta, burmistrza, prezydenta miasta.
Po dokonaniu zgłoszenia, do czasu przybycia Powiatowego Lekarza Weterynarii, posiadacz drobiu zobowiązany jest do:
 • izolacji i zabezpieczenia w gospodarstwie drobiu tam przebywającego,
 • uniemożliwienia osobom postronnym dostępu do pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta podejrzane o chorobę,
 • wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia i zbywania produktów pochodzących od tych zwierząt, zwłok, paszy, wody, ściółki,
 • udostępnieni Organom Inspekcji Weterynaryjnej zwierząt do badań i zabiegów weterynaryjnych, udzielania pomocy przy ich wykonywaniu oraz udzielania im wyjaśnień i przekazywania informacji.
Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity Dz.U. 2008r. Nr 213, poz. 1342 ze zm.) za zwierzęta gospodarskie zabite lub poddane ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej […] przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa. Zgodnie z art. 49 ust. 7 ww. ustawy posiadaczowi zwierzęcia, który nie zastosował się do obowiązków określonych w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt lub nie powiadomił organu Inspekcji Weterynaryjnej […] o wystąpieniu podejrzenia choroby zakaźnej zwierząt, odszkodowania o których mowa w art. 49 ust. 1 i 5 ww. ustawy nie przysługują!!! Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity Dz.U. 2008r. Nr 213, poz. 1342 ze zm.) za nieprzestrzeganie powyższych przepisów grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo kara grzywny.

Mając na uwadze powagę sytuacji oraz realne zagrożenie wystąpienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków proszę o niezwłoczne przekazywanie do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Obornikach albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej informacji (telefonicznie, faxem, e-mailem lub osobiście) o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt.

Aby usprawnić przepływ informacji podaję poniżej dane kontaktowe:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Obornikach
ul. Łopatyńskiego 1,
64-600 Oborniki
tel: (61) 296-11-75
fax: (61) 296-11-75 wew. 24
e-mail: obornikiw.piw@wetgiw.gov.pl

Z poważaniem
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Obornikach


powrót