BIP Herb
Inspektorat Weterynaryjny w Obornikach SC
Szybki kontakt

Obowiązek zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc utrzymywania drobiu

 

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Obornikach

w sprawie WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI)


Powiatowy Lekarz Weterynarii  w Obornikach informuje o wystąpieniu ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 na terytorium Polski.

Kraj na terytorium którego wystąpi wysoce zjadliwa grypa ptaków narażony jest na duże straty ekonomiczne związane z kosztami likwidacji ognisk, odszkodowań, a także wstrzymaniem obrotu i eksportu drobiu, jaj, mięsa drobiowego i przetworów z mięsa drobiowego.

 

Wobec powyższego informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. 2017, poz. 722) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

 

we wszystkich gospodarstwach i zagrodach, w których utrzymywany jest drób

 

nakazuje się:

a) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w zamkniętych obiektach budowlanych lub miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,

b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

d) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

e) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

f) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, oraz przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, oraz stałe utrzymywanie wyłożonych mat lub niecek dezynfekcyjnych w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego,

g) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku,

h) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

i) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

j) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,

k) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

 

zakazuje się:

a) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw, z wyłączeniem lotów treningowych lub lotów konkursowych gołębi,

b) przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia ptaków na targowiskach,

c) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

d) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

 

Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) jest zakaźną i zaraźliwą chorobą wirusową występującą u ptaków (dotyczy zarówno drobiu, ptactwa ozdobnego jak i ptactwa dzikiego). Powoduje zachorowania ptaków w każdym wieku, a śmiertelność może osiągać 100%. Dużą wrażliwość wykazują kury i indyki.

Potencjalne źródło zakażenia stanowią ptaki wolnożyjące, które mogą być bezobjawowymi nosicielami tej choroby.

 

HODOWCO PAMIĘTAJ !!!

Posiadacz drobiu zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia organów Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:

1) zwiększonej śmiertelności;

2) znaczącego spadku pobierania paszy i wody;

3) objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł,    

    niezborność ruchów;

4) duszności;

5) sinicy i wybroczyn;

6) biegunki;

7) nagłego spadku nieśności.

 

Dane kontaktowe:


  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Obornikach

  ul. Łopatyńskiego 1, 64-600 Oborniki

  tel: (61) 296-11-75   fax: wew. 24

  e-mail: piwoborniki@wiw.poznan.pl

Z poważaniem

 

                                                                       Powiatowy Lekarz Weterynarii

                                                                                     w Obornikachpowrót